Boris Bidjan Saberi AW 2012, my icon

Posted 1 year ago with 51 notes #Boris Bidjan Saberi  #aw 2012  #bbs  #armageddon  #icon